top of page

MOKYTOJAI

1920 –1940

Mokyklai pasisekė, kad jai vadovavo tokios asmenybės, kaip Jurgis Gūžys, Matas Grigonis, Tomas Glodas, o vaikus mokė puikūs mokytojai – Anelė Kairytė, Vincas Petronis, Pranas Šulga, Silvestras Bortkevičius, Balys Žvirblis, Antanas Kryžanauskas, Olga Kupstienė, ir kiti. 1920–1940 m. Anykščių vidurinėje mokykloje įvairiu metu dirbo 46 mokytojai, kurių dauguma suprato savo atsakomybę prieš mokinius, visuomenę, valstybę, todėl dirbo stropiai ir negailėdami jėgų. Mokytojas to meto visuomenėje turėjo didelį autoritetą, o mokiniai mylėjo tokius mokytojus, kurie kuo nors išsiskyrė iš mokyklos ir aplinkinio gyvenimo įprastos pilkumos – gabius, darbščius, įdomius.

Tarp pirmųjų mokytojų buvo Anelė Kairytė – anykštietė, iš Ažupiečių, garsiųjų dainininkų Kairiūčių sesuo, tolima Baranausko giminaitė. Anelė, kaip ir kitos seserys, turėjo labai gerą balsą – lyrinį sopraną. Yra dainavusi Baranausko  „Anykščių šilelį“, kitas dainas. Vėliau mokytoja prisimindavo 1920 m. surengtą koncertą Anykščiuose. Choras dainavo „Karvelėli mėlynasis“, o Anelė atliko solo partiją. Dvidešimtmetė solistė stovėjo prieš savo krašto žmones – pačią reikliausią publiką. Neilgai A. Kairytė mokytojavo Anykščiuose. Ištekėjusi už karininko Kosto Bajoro, persikėlė gyventi į Kaišiadoris.

Mokinių mylimas ir gerbiamas buvo jaunas, energingas mokytojas Vincas Petronis. Kaip prisimena jo buvęs auklėtinis R. Šaltenis, mokytojas su mokiniais buvo labai taktiškas, stengdavosi kuo daugiau bendrauti. Jis sugebėjo į save patraukti ne tik mokytojus, bet ir apylinkės jaunimą. V. Petronis buvo laisvamaniškų pažiūrų, kurias drąsiai dėstė kartu su mokytoju Pranu Šulga. 1925 m. liepos 8 d. mokyklos direktorius J. Gūžys kreipiasi į Švietimo ministeriją: „Gal ministerija perkeltų į kitą mokyklą V. Petronį ir P. Šulgą dėl šių priežasčių: mokytojas V. Petronis, būdamas valstiečių liaudininkų partijos narys, savo veikimu sukelia dalies mokinių ir šiaip visuomenės nepasitenkinimą. Tikybos dalykuose turi savo nuomonę, dėl to buvo kilę nesusipratimai tarp V. Petronio ir kapeliono J.  Steponaičio. Kaip mokytojas V. Petronis neblogas – darbštus, rūpestingas, stropus, antri metai Palangoje lanko fizinio lavinimo kursus. 1923 m. dalyvavo pedagoginėje ekskursijoje į Vokietiją ir Čekoslovakiją. Apie P. Šulgą galima pasakyti lygiai tą patį, tik antitikybinį nusistatymą mažiau parodo, tačiau įtakos mokiniams turi daugiau“.

1925 m. V. Petronis buvo iškeltas į Vilkiją. 1926 m. – išrinktas į Seimą kaip Valstiečių liaudininkų partijos atstovas.

Pranas Šulga, mokęs vaikus algebros, dailyraščio, dainavimo, 1919–1920 m. savanoriu tarnavo 4-ajame Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulke, buvo apdovanotas savanorio kūrėjo medaliu.

petronis.jpg

Vincas Petronis

Sulga.jpg

Pranas Šulga

3.jpg

Antanas Kryžanauskas

Prie vidurinės mokyklos moksleivių ugdymo, laisvalaikio organizavimo daug prisidėjo ir pradžios mokyklos mokytojai. Iš visų išsiskyrė pradžios mokyklos vedėjas mokytojas Jonas Mačeika. Nuo 1926 m. jis dirbo Anykščiuose. Noriai bendravo su jaunimu, rengė vakarus, buvo sceninių vaidinimų režisierius, organizuodavo keliones po apylinkes, tolimesnes vietoves. Aktyviai dalyvavo Šaulių būrio veikloje, bendradarbiavo spaudoje. Šis visur suspėjantis mokytojas mokėjo suprasti, padrąsinti eilinį žmogų. Kaip rašo savo atminimuose

T. Glodas, Anykščių kultūrinis gyvenimas klestėjo pirmiausia Jono Mačeikos dėka.

1932–1935 m. karinį parengimą dėstė pradžios mokyklos mokytojas atsargos karininkas Antanas Kryžanauskas. Jis buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, vadovavo šaulių būriui, sportavo, įkūrė jaunųjų ūkininkaičių raitelių būrį, dalyvavo kultūrinėje veikloje.

Netikęs savo idėjomis ir veikla tuometinei Anykščių miesto valdžiai, buvo perkeltas mokytojauti į kaimo mokyklą. 1935 m. lapkričio 6 d. savo dienoraštyje A. Kryžanauskas rašė: „Dažnai mintimis grįžtu į Anykščius, į savo kentėjimus ir džiaugsmus. Dalia palengvėja, nerimas krūtinę plėšo, mintys pabaidytų varnų būriu kyla... Kad Tėvynę mylėjau kitaip, kaip kiti, kad mylėjau ją suvargusią, kenčiančią, ir pats kentėjau su ja ir dėl jos, todėl buvau nesuprastas ir mano meilė jiems atrodė kaip erezija. Tik jautrios ir taurios širdys supranta. Rašytojo A. Vienuolio – Žukausko dovana, paskutinis jo kūrinys „Ministeris“ su autografu tai liudija.

sauliai_vien.jpg

Anykščių Šaulių organizacijos archyvas apie 1936 m. 

Pirmoje eilėje iš kairės:

2. rašytojas A. Žukauskas–Vienuolis,

3. daktaras A. Laskauskas,

4. anstolis E. Liudvigas.

Antroje eilėje:

1. mokytojas J. Mačeika,

2. mokytojas A. Motiejūnas,

3. policijos nuovados viršininkas V. Zalatorius,

4. Šaulių organizacijos valdybos sekretorius A. Deveikis,

5. Šaulių kuopos švietimo vadovas, progimnazijos direktorius T. Glodas.

Anykščiai, mano mylimi Anykščiai. Jums atidaviau gražiausias jaunystės dienas, neilstančią energiją, žinias ir sveikatą, o jūs už tai mane leidžiate apspjaudyti ir išvyti“.

Didelę įtaką mokiniams ir jų tėvams turėjo kapelionai Jonas Steponaitis, Kazimieras Mazūras, Kazimieras Barauskas, Mykolas Grigaliūnas, Juozapas Apanavičius. Iš visų išsiskyrė Paulius Jatulevičius – didžių polėkių žmogus, eruditas. 1939 m. jis išvyko studijuoti į Romą, vakaruose tapo teologijos mokslų daktaru, parašė ir sudarė daug knygų.

Žydų tikybą dėstė Abraomas Bliacheris ir Rachmielis Govendas. Pravoslavų tikybą – Ilja Gobecas, Nikolajus Černajus, Mykolas Savickis. Mokinių sveikata įvairių metu rūpinosi gydytojai Henzė, Hermanas Šumacheris, Adomas Laskauskas.

Mokytojai pirmi būdavo kultūros baruose. Anykščiuose veikė J. Basanavičiaus liaudies universitetas, kurio dekanas buvo mokyklos direktorius M. Grigonis. Daugumas mokytojų čia skaitė paskaitas, vykdavo ir į kaimo mokyklas. Be paskaitų, beveik kiekvieną kartą būdavo ir meninė programa – trumpi vaidinimai, muzikinė dalis, trumpas filmas ar kino kronika. Šaulių salė būdavo pilnutėlė, ypač sekmadieniais.

Mokyklos direktorius T. Glodas vadovavo Lietuvių kultūros draugijos Anykščių skyriui. 1939 m. surengtoje kultūros savaitėje aktyviai dalyvavo mokytojai S. Bortkevičius, J. Mačeika, P. Šulga ir kiti.

1939 m. rugpjūčio mėn. anykštėnai mokytojai, moksleiviai, miesto visuomenė nuoširdžiai priėmė Vilniaus krašto lietuvių mokytojų delegaciją. Ir patys mokytojai neretai organizuodavo ekskursijas, išvykas į gamtą. Ypač mėgiamos buvo kelionės baidarėmis. Kartą T. Goldas, A. Grigas, A. Kryžanauskas, J. Mačeika, A. Motiejūnas su šeimomis plaukė maršrutu Anykščiai – Kaunas.

Kita kelionė – Obeliai – Anykščiai. Dalyvavo ir A. Vienuolis su sūnumi Stasiu.

Geriausi šachmatininkai buvo K. Bulotas, S. Bortkevičius, S. Puodžiūnas.

Materialinė mokytojų padėtis pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais buvo sunki. Vėliau, sustiprėjus valstybei, atlyginimai buvo sureguliuoti ir mokytojai be vargo galėjo išlaikyti savo šeimą. 1925 m. mokyklos direktoriaus atlyginimas buvo 688 litai 97 centai per mėnesį. Mokytojui buvo nustatyta 24 pamokų savaitės norma. Mėnesinis atlyginimas už tai – 433 litai. Už kiekvieną papildomą pamoką gaudavo priedą – po 15 litų 83 ct. Už rašto darbų taisymą – po 79 ct. už kiekvieną klasę. Kartais mokytojai pinigais paremdavo sunkiai besiverčiančius mokinius. O 1932 m. dalyvavo akcijoje Vytauto Didžiojo muziejaus statybai remti. Kelis mėnesius tam buvo skiriama 1% atlyginimo.

Dauguma mokytojų buvo baigę Veiverių, Kauno „Saulės“, Marijampolės mokytojų seminarus, „Saulės“ kursus Utenoje.

VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI, DIRBĘ  1920–1940 m.

Eil.    Mokytojo pavardė, vardas                                         Dėstomas dalykas                                                            Darbo metai

nr.

 1.   kun. Apanavičius Juozapas

 2.   kun. Barauskas Kazimieras

 3.   Barisaitė Sofija

 4.   Bliacheris Abraomas

 5.   Bortkevičius Silvestras

 6.   Čegienė Stefanija

 7.   Černajus Nikolajus

 8.   Dirgintas Edmundas

 9.   Dzevaltauskas Klemensas

 10.   Galinis Andrius

 11.   Gineitis Pranciškus

 12.   Glodas Tomas

 13.   Gobecas Ilja

 14.   Govendas Mauša

 15.   kun. Grigaliūnas Mykolas

 16.   Grigonis Matas

 17.   Gūžienė Eleonora

 18.   Gūžys Jurgis

 19.   Januškevičienė Marija

 20.   Januškevičius Stasys

 21.   kun Jatulevičius Povilas

 22.   Kairytė Anelė

 23.   Kapolkaitė Elžbieta

 24.   Kazokaitienė Bronislava

 25.   Kiškis Enrikas

 26.   Kryžanauskas Antanas

 27.   Kupstienė Olga

 28.   Liepus Albinas

 29.   Lipmanavičiūtė Perlė

 30.   Liudvigienė Alisa

 31.   Makštys Edvardas

 32.   Makūnas Andrius

 33.   kun. Mazūras Kazimieras

 34.   Micevičius Petras

 35.   Motiejūnas Aleksandras

 36.   Pelenaitė Alisa

 37.   Petronis Vincas

 38.   Reinkis Otas

 39.   Savickis Nikolajus

 40.   Siemaškaitė Zofija

 41.   kun. Steponaitis Jonas

 42.   Survila Juozas

 43.   Šulga Pranas

 44.   Zabielaitė Julė

 45.   Žilinskaitė Vanda

 46.   Žvirblis Balys

tikyba

tikyba

darbai

žydų tikyba

matematika, istorija, lotynų k.

piešimas, darbai

pravoslavų tikyba

lietuvių kalba

muzika

lietuvių k., geografija

lietuvių k., gamta, piešimas

lietuvių k., algebra

lietuvių k., algebra, geografija

žydų tikyba

tikyba

lietuvių k., geografija

darbai

lietuvių k., geografija

kūno kultūra, darbai, piešimas

gamta, fizika, buhalterija

tikyba

matematika, istorija, geografija

muzika, piešimas

piešimas, darbai

muzika

karinis parengimas

kūno kultūra, darbai

muzika

vokiečių kalba

vokiečių k., piešimas

piešimas

lietuvių k., kūno kultūra, gamta

tikyba

lietuvių k.

karinis parengimas

vokiečių kalba

gamta, fizinis lav., vokiečių k.

vokiečių kalba, muzika

pravoslavų tikyba

lietuvių k., gamta, piešimas

tikyba, lotynų k.

muzika

algebra, geometrija

istorija, matematika

lietuvių k., istorija, geografija

lotynų k., geografija

1939–1940

1937–1934

1927–1929

1931–1932

1933–1940

1939–1940

1934–1935

1939–1940

1921–1923

1927–1929

1935–1939

1929–1940

1924–1928

1932–1940

1931–1938

1929–1934

1920–1927

1920–1929

1929–1934

1929–1934

1938–1939

1920–1922

1932–1933

1936–1939

1931–1932

1932–1935

1934–1940

1934–1937

1931–1932

1934–1940

1922–1932

1926–1929

1929–1931

1934

1936–1940

1920–1925

1920–1925

1928–1931

1935–1940

1925–1926

1920–1929

1920–1921

1922–1929

1923–1933

1934–1938

1934–1937

13.jpg

Mokytojai su grupe mokinių 1930 m. Iš kairės:
1. T. Glodas,
2. O. Reinkis,
3. J. Zabielaitė,
4. M. Grigonis,
5. M. Januškevičienė,
6. kapelionas K. Mazūras,
7. S.Januškevičius

11 (1).jpg

Progimnazijos mokytojai 1935 m. Iš kairės:

1. B. Žvirblis,

2. A. Liudvigienė

3. S. Bortkevičius,

4.. kapelionas M. Grigaliūnas,

5. T. Glodas,

6. O. Kupstienė,

7. V. Žilinskienė,

8. A. Liepus

bottom of page