TRADICIJOS IR ŠVENTĖS

1920 –1940

IMG_20190214_0002_edited.jpg

Mokykloje buvo iškilmingai švenčiamos valstybinės šventes, minimos jubiliejinės datos. Į iškilmes atvykdavo ir miesto visuomenės atstovai. 

Medelių sodinimo šventė

Pavasarį mokyklos teritorijoje buvo sodinamas medis, skirtas istoriniam įvykiui paminėti. 1924 m. buvo pasodintas „Aušros“ medis, 1929 m. – „Klaipėdos“ medis. 1932 m. – „Vilniaus“ medis.
Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečio proga 1938 m. saulėtą pavasario dieną progimnazijos ir pradžios mokyklos mokiniai pasodino ąžuoliuką. Mokytojas P. Gineitis tuomet linkėjo šiam medeliui augti, žaliuoti šimtus ir tūkstančius metų, nes ąžuolo tvirtumas primena, kad tik vienybėje tautos galybė.
Šiandien prie ąžuolo – Nepriklausomybės paminklo – ateina mokiniai, mokytojai. Ateina tėvų ir senelių pagerbti, ištikimybę jiems ir Lietuvai pareikšti.

„Vilniaus valanda“

Kaip ir visa Lietuva, progimnazija skaudžiai išgyveno dėl Vilniaus krašto netekties. Nuo 1929 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktorius M. Grigonio iniciatyva kas antrą šeštadienį buvo įvesta „Vilniaus valanda“. Visi susirinkdavo į mokyklos salę ir kalbėdavo Vilniaus maldą: “O, Švenčiausioji Panele Marija! Pažvelk į skausmo surinktas Tavo vaikų širdis…” Po maldos visi šaukdavo: “Mes be Vilniaus nenurimsime!” Iškilmės vykdavo ir prie mokinio L. Tarabildos pastatyto Vilniaus bokšto, ant kurio būdavo iškeliama trispalvė.
Spalio 9-ąją mokykla, kaip ir visa Lietuva, minėdavo Vilniaus netekties dieną. Buvo skaitomos paskaitos apie Vilnių, jo reikšmę Lietuvai ant Vorutos piliakalnio kūrenama Vilniaus ugnis. 

Vasario 16d. minėjimas

Iškilmingai buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės diena. Archyve iškilusi 1930 m. – Vytauto Didžiojo metų – vasario 16 d. šventinė programa:
1.    Direktoriaus žodis.
2.    Valstybės Prezidento sveikinimo laiškas
3.    Himnas.
4.    Mokytojo S. Januškevičiaus paskaita.
5.    Eilėraštis „Pas Gedeminą“ 
6.    Choro atliekamos dainos
7.    Šokiai ir žaidimai

Mokyklos 10-ies metų jubiliejus

Iškilmės įvyko 1930 m. spalio 11 d. Buvo paruošti kvietimai su šventės programa:
1.    10.00 val. – pamaldos bažnyčioje.
2.    11.30 val. – iškilmingas minėjimas mokykloje.
3.    Vaidinimas, baletas, choras.
4.    Pietūs mokyklos bufete.
5.    Nuo 19.00 val. Iki 22.00 val. šokiai ir žaidimai.
To meto spauda taip aprašė mokyklos 10-ies metų minėjimą: 
„Po himno visi minėjimo dalyviai šaukė „Valio!” valstybės Prezidentui ir mokyklos geradariams. Sukaktuvių proga mokykla sveikino Švietimo ministerį, Anykščių savivaldybę ir buvusį direktorių Gūžį, kuris čia direktoriavo 9 metus. Mokyklą sveikino savivaldybe ir p. Gūžys. Jo telegrama buvo entuziastingai sutikta. Tai dienai paminėti mokykla pasodino akaciją ir visi nusifotografavo. Po iškilmingo akto dar dainavo mokyklos choras. Po to šokta, žaista. Iškilmėse dalyvavo mokyklos personalas ir keli buvę mokytojai. Dėl difterijos ligos svečiai nebuvo kviečiami, nors kvietimai jau buvo išspausdinti. Iškilmių dieną pasitaikė gražus oras, ir saulė, rodės, lyg džiaugiasi tomis sukaktuvėmis”.

jubiliujus10.jpg

1930 m, spalio 11 d. mokyklos dešimtmečio minėjimas.

Žemai trečias iš kairės poetas J. Paršelis.

Antroje eilėje nuo apačios pirmas iš kairės poetas Br. Zabiela. Viduryje direktorius M. Grigonis.